Zakonski propisi

 

STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11,46/15)

 

OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD

Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05,39/09)
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09)
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN23/14, 51/14)
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07 )
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07 ,111/11 , 17/13 ,  NN 62/13)
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

 

PROPISI ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ( NN  97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11126/11, 38/13, 86/13 )
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 , 45/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09 , 45/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11)
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom ( NN 42/14 , 48/14 , NN 107/14 , NN 139/14)
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 117/14)
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)

 

OSTALI PROPISI VAŽNI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Zaštita okoliša:
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)
Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)

Komunalno gospodarstvo:
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 (pročišćeni tekst),  82/04 178/04, 38/09, 79/09)
Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (NN 129/11, NN 137/11)

Prijevoz opasnih tvari:
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 

Ostalo:
Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)