Aktualno

Nabava novog komunalnog vozila 

Komunalac Konjščina d.o.o. službeno preuzeo novo komunalno vozilo kojeg je isporučila tvrtka HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.

Vozilo je sufinancirano kroz Projekt “MI FURT RECIKLIRAME, A VI?” kroz koji je omogućena nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Vrijednost vozila: 1.433.750,00 kn, od čega 77,7869944% financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak iz vlastitih sredstava.

 

 

Nabava novog traktora

TRAKTOR ZETOR FORTERRA 140 HSX

Komunalac Konjščina d.o.o. je kupio novi traktor marke Zetor sa priključcima. Uz traktor nabavljen je i snježni plug, samoutovarni posipač sipine i soli, stražnji malčer te bočni malčer za bankine.

Komunalac Konjščina d.o.o. osim glavne djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada nudi i uslugu zimskog održavanja (čišćenja) prometnica te uslugu malčiranja bankina te zapuštenih njiva i oranica.

Traktor je nabavljen u svrhu poboljšanja naših usluga te konkurentnosti na tržištu. Javnu nabavu sproveo je Komunalac Konjščina d.o.o., a cijena novoga radnog stroja sa pripadajućim priključcima iznosi 1.052.415,39 kuna (sa uključenim PDV-om).

 

 

Nabava novog komunalnog vozila 

            Zbog dotrajalosti voznog parka kojim Komunalac Konjščina d.o.o. raspolaže, ali i zbog same potrebe te većeg broja odvoza predselektiranog otpada i papira, te pripreme odvoza miješanog komunalnog otpada do pretovarne stanice (Zabok) i otvaranjem Javnog poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalnog vozila (KLASA: 351-04/14-02/677, URBROJ: 563-03-1/60-13-1 od 12. siječnja 2015.) na web stranicama FZOEU, Općina Konjščina je aplicirala Zahtjev (KLASA: 351-01/15-01/6; URBROJ: 2211/04-3-15-2; 09.02.2015.) za sufinanciranjem nabave novog kamiona smećara volumena 14 m3 sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda. Procijenjena vrijednost komunalnog vozila iznosi 955.000,00 kn + PDV. Javnu nabavu sproveo je Komunalac Konjščina sa učešćem u financiranju od 60%, dok je razliku sufinancirao FZOEU u iznosu od 40% investicije. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave vrijednost isporučenog komunalnog vozila iznosi 879.000,00 kn + PDV. Podvozje kamiona smećara je Mercedes Arocs, a sama komunalna nadogradnja je proizvod renomirane hrvatske firme Tehnix orijentirane isključivo prema zaštiti okoliša.

             Novo nabavljeno komunalno vozilo, kao i ostala komunalna vozila iz flote Komunalca Konjščina,  opremljeno je sustavom za identifikaciju i evidenciju broja pražnjenja zadanog volumena spremnika (nove čipirane posude) naših korisnika.