Financijska izvješća

 

2016. godina

Bilanca

 

2015. godina

Bilanca

 

2014. godina

Račun dobiti i gubitka

Bilanca

 

2013. godina

Račun dobiti i gubitka

Bilanca